VVSPT

VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

DĖL LEIDIMO EKSHUMUOTI ŽMOGAUS PALAIKUS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ IR LEIDIMO EKSHUMUOTI ŽMOGAUS PALAIKUS FORMOS PATVIRTINIMO

2010 m. vasario 1 d. Nr. V-7

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo (Žin., 2007, Nr. 140-5763) 25 straipsnio 5 dalimi:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo taisykles;

1.2. Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus formą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. V-39 „Dėl Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 31-1150);

2.2. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 11 d. įsakymą Nr. V-117 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 146-5901);

2.3. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2009 m. liepos 30 d. įsakymą Nr. V-54 „Dėl Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 95-4050).

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Saugos kontrolės skyriaus vedėjui.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

Direktorius Vytautas Bakasėnas

___________________

PATVIRTINTA

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. vasario 1 d. įsakymu

Nr. V-7

LEIDIMO EKSHUMUOTI ŽMOGAUS PALAIKUS IŠDAVIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato leidimo ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo ar atsisakymo išduoti sąlygas ir tvarką.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme (Žin., 2007, Nr. 140-5763) vartojamas sąvokas.

3. Leidimus ekshumuoti žmogaus palaikus (toliau – Leidimas) Taisyklių nustatyta tvarka išduoda ar atsisako išduoti visuomenės sveikatos centras apskrityje, kurio teritorijoje prašoma ekshumuoti žmogaus palaikus nesibaigus kapo ramybės laikotarpiui.

4. Už Leidimo, jo dublikato išdavimą imama valstybės rinkliava.

5. Visuomenės sveikatos centras apskrityje teisės aktų nustatyta tvarka 10 metų saugo prašymus dėl Leidimo išdavimo ir su jais pateiktus dokumentus, išduotų Leidimų, jų dublikatų, raštų, kuriais informuojama apie sprendimus išduoti ar atsisakyti išduoti Leidimą, kopijas, taip pat kitus šiose Taisyklėse su Leidimų išdavimu, atsisakymu išduoti susijusius dokumentus.

6. Visuomenės sveikatos centras apskrityje Leidimų išdavimui ar atsisakymui išduoti naudoja šių registrų duomenis:

6.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – fizinių asmenų duomenims patikrinti;

6.2. Mokesčio mokėtojų registro – duomenims apie mokamas valstybės rinkliavas patikrinti.

II. DOKUMENTAI, REIKALINGI LEIDIMUI GAUTI

7. Fizinis asmuo, norintis gauti Leidimą (toliau – pareiškėjas), visuomenės sveikatos centrui apskrityje pateikia:

7.1. laisvos formos motyvuotą prašymą;

7.2. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

7.3. pareiškėjo giminystės ryšį patvirtinančio dokumento arba santuokos liudijimo kopiją;

7.4. palaidojimo vietą ir laiką (vietovė, kapo numeris ir data) patvirtinančių dokumentų kopijas.

8. Jeigu pareiškėjo prašymas dėl Leidimo išdavimo atmetamas dėl to, kad buvo pateiktas nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos, visuomenės sveikatos centras apskrityje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo dėl Leidimo išdavimo gavimo dienos išsiunčia pareiškėjui pranešimą apie prašymo atmetimą ir nurodo atmetimo priežastis.

III. LEIDIMO, JO DUBLIKATO IŠDAVIMAS

9. Visuomenės sveikatos centras apskrityje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo dėl Leidimo išdavimo gavimo išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad prašymas dėl Leidimo išdavimo yra gautas. Šiame rašte turi būti nurodomas terminas, per kurį turi būti išnagrinėtas prašymas dėl Leidimo išdavimo ir priimtas sprendimas išduoti arba atsisakyti išduoti Leidimą, galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis galima naudotis, jeigu kiltų visuomenės sveikatos centro apskrityje ir pareiškėjo ginčų, nuostata, kad pareiškėjui negavus atsakymo apie priimtą sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti Leidimą per nustatytą terminą, laikoma, kad Leidimas išduotas.

10. Visuomenės sveikatos centras apskrityje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos įvertina, ar pateikti visi Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai, ar pateiktos dokumentų kopijos nekelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo, bei gauna iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis, reikalingus Leidimui išduoti.

11. Nustačius, kad pateikti ne visi Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai ar pateiktos dokumentų kopijos kelia pagrįstų abejonių dėl jų tikrumo ar kyla pagrįstų neaiškumų dėl mirties įrašo, visuomenės sveikatos centras apskrityje ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo dėl Leidimo išdavimo gavimo išsiunčia pareiškėjui raštą, kuriuo siūlo pateikti trūkstamus dokumentus, dokumentų originalus (sutikrinti su pateikta kopija) arba notaro patvirtintas kopijas, bei informuoja, kad terminas Leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų Taisyklių 7 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos.

12. Sprendimas išduoti Leidimą yra priimamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų, nurodytų Taisyklių 7 ir (jei buvo prašoma papildomų dokumentų) 11 punkte, gavimo dienos.

13. Visuomenės sveikatos centrui apskrityje priėmus sprendimą išduoti Leidimą, pareiškėjui ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčiamas pranešimas apie priimtą sprendimą išduoti Leidimą (jeigu įmanoma, taip pat pranešama ir faksu, telefonu ar elektroniniu paštu).

14. Praradusiam Leidimą asmeniui, kuris pateikia prašymą išduoti Leidimo dublikatą (laisva forma), visuomenės sveikatos centras apskrityje ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išduoda Leidimo dublikatą – išduoto Leidimo nuorašą su žyma „Dublikatas“.

15. Leidimas ar jo dublikatas atiduodamas pareiškėjui tik sumokėjus nustatyto dydžio valstybės rinkliavą bei pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba įgaliojimą atsiimti dokumentus už kitą asmenį ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Leidimas ar jo dublikatas išsiunčiamas paštu registruotu laišku, jeigu yra sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava ir atitinkamuose pareiškėjo prašymuose yra nurodyta, kad pageidaujama gauti išduotą Leidimą ar jo dublikatą paštu.

IV. ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ

16. Leidimas neišduodamas žmogaus, mirusio nuo juodligės ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 278 „Dėl Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, dėl kurių ligoniai, asmenys, įtariami, kad serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami, tiriami ir (ar) gydomi privalomai, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 62-2527), palaikų ekshumavimui.

17. Sprendimas atsisakyti išduoti Leidimą yra priimamas ne vėliau kaip per
3 darbo dienas nuo visų dokumentų, nurodytų Taisyklių 7 ir (jei buvo prašoma papildomų dokumentų) 11 punkte, gavimo dienos.

18. Visuomenės sveikatos centrui apskrityje priėmus sprendimą atsisakyti išduoti Leidimą, pareiškėjui ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčiamas pranešimas apie priimtą sprendimą atsisakyti išduoti Leidimą (jeigu įmanoma, taip pat pranešama ir faksu, telefonu ar elektroniniu paštu). Rašte turi būti nurodytas atsisakymo išduoti Leidimą pagrindas bei šio sprendimo apskundimo tvarka.

19. Sprendimas atsisakyti išduoti Leidimą gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

V. LEIDIMO TURĖTOJO PAREIGOS

20. Leidimą turintis asmuo privalo užtikrinti, kad:

20.1. jeigu karstas nesuiręs, jis būtų pervežamas sandarioje dėžėje;

20.2. jeigu karstas suiręs, palaikai būtų dedami į sandarų plastikinį maišą, kuris dedamas į naują karstą arba sandarią dėžę.