SAVIVALDYBĖ-R

Patvirtinta
Vilniaus rajono savivaldybės
tarybos 2008 gegužės 30 d.
sprendimu Nr. T3-192

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tvarkymo ir švaros taisyklių tikslas yra užtikrinti, kad Vilniaus rajono teritorijos būtų valomos ir tvarkomos užtikrinant sveikas ir saugias bei palankias visuomenės gyvenimo sąlygas ir aplinkos sanitarinę būklę.
2. Šios taisyklės nustato bendruosius ir specialiuosius tvarkymo ir švaros reikalavimus, taikomus fiziniams ir juridiniams asmenims jiems įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose bei bendrojo naudojimo teritorijose Vilniaus rajono teritorijose.
3. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
3.1. asmenys – fiziniai ir juridiniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka priskirtųjų teritorijų savininkai, valdytojai, naudotojai.
3.2. priskirta teritorija – žemės sklypas, įstatymų nustatyta tvarka suformuotas kaip daiktas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
3.3. bendrojo naudojimo teritorijos – tai gatvės, pėsčiųjų takai, autobusų stotelės, tiltai, viadukai, parkai, skverai, aikštės, krantinės, paplūdimiai ir kt.;
3.4. žemės naudotojas – žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu;
3.5. žemės valdytojas – privačios žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, įstatymų, kitų teisės aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu įgijęs teisę valdyti privačią žemę, taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės teisę įgyvendinantis subjektas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka valstybinė ar savivaldybės žemė perduota patikėjimo teise;
3.6. statybvietė – statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).

II. PRISKIRTŲ TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

4. Priskirtose teritorijose asmenys privalo rinkti šiukšles, valyti sąnašas, šienauti žaliąsias vejas, tvarkyti želdinius, rudenį sugrėbti arba sušluoti lapus, surinkti nukritusias šakas (nušienautą žolę ir lapus nedelsiant sugrėbti bei kompostuoti tam skirtose vietose).
5. Jeigu pastatas ar sklypas priklauso keliems asmenims, prižiūrimos teritorijos tvarkymas priklauso visiems proporcingai pagal valdomą pastato ar sklypo dalį. Nesant paskirstymo, atsakomybė tenka visiems asmenims solidariai.
6. Jeigu asmenys neturi galimybių tvarkyti priskirtų teritorijų, jie privalo sudaryti sutartį su tas paslaugas teikiančia įmone ar fiziniu asmeniu.
7. Prie įmonių, įstaigų, organizacijų pastatų bei nuolatinių ir laikinų prekybos ar paslaugų teikimo vietų šiukšliadėžes pastato asmenys, kuriems šios teritorijos yra priskirtos nustatyta tvarka. Už šiukšliadėžių švarą, plovimą, dezinfekavimą ir tinkamą jų išvaizdą yra atsakingi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių teritorijoje jos pastatytos.
8. Asmenims priskirtose teritorijose draudžiama:
8.1. užsiimti bet kokia veikla (įvairių atliekų, maisto produktų kaupimas), kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ar skatintų parazitų ar graužikų veisimąsi;
8.2. važinėti po želdynus (išskyrus aptarnaujantį transportą, mechanizmus), statyti bei laikyti transporto priemones žaliuosiuose plotuose;
8.3. kabinti ant medžių sūpuokles ir skalbinius, kalti vinimis prie medžių bet kokius įrenginius;
8.4. naudoti prie gatvių esančius žaliuosius plotus daržams;
8.5. deginti lapus, žolę, medžių šakas, statybines, buitines ir kt. atliekas;
8.6. remontuoti transporto priemones, jeigu jas remontuojant teršiama aplinka, skleidžiamas nemalonus kvapas, trukdomas gyventojų poilsis;
8.7. išpilti kurą, tepalus, kitus techninius skysčius į aplinką ir nuotekų tinklus arba palikti netvarkingą transporto priemonę, teršiančią aplinką;
8.8. laikyti įvairią techniką, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas, paliktas be priežiūros transporto priemones ar jų dalis, išskyrus specialiai įrengtose aikštelėse;
8.9. išmesti atliekas ne į atliekų konteinerius.
8.10. teršti aplinką neišvalytomis nuotekomis.

III. TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI VYKDANT STATYBOS IR REMONTO DARBUS

9. Statybos darbus vykdančios organizacijos privalo transportą eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiamos gatvės. Statybos darbų vykdymo metu užterštas gatves, minėtos organizacijos turi sutvarkyti savo lėšomis.
10. Statybos darbus atliekančios organizacijos, prieš pradėdamos statybas, montavimo, remonto ir priežiūros darbus, susijusius su kasinėjimu, gavus sutikimą šiems darbams atlikti, nuo plotų nuima augalinį sluoksnį, o baigusios darbus, atstato į žaliųjų plotų teritoriją. Jei statybų eigoje sugadinama greta statybos aikštelių esančių gatvių, šaligatvių, želdynų danga, gėlynai, medžiai ar kitokia įranga, juos atstato rangovinės organizacijos savo lėšomis.
11. želdiniai statybvietėje prižiūrimi vadovaujantis STR 1.07.02:1999 „Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklės“ reikalavimais.
12. Statybos ir(ar) remonto metu susikaupusias statybos ir griovimo atliekas iš statybos ir(ar) remonto vietų į statybinių atliekų perdirbimo aikšteles išvežimo darbus organizuoja statybos ir (ar) remonto darbus vykdantys asmenys. Asmenys privalo turėti pažymas apie sutvarkytas statybos ir griovimo atliekas.

IV. BENDROJO NAUDOJIMO TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

13. Savivaldybės seniūnijos organizuoja ir koordinuoja bendrojo naudojimo teritorijų (pėsčiųjų takus, autobusų stoteles, tiltus, viadukus, parkus, skverus, kapines, krantines, paplūdimius ir kt.) tvarkymą bei priežiūrą.
14. Pastatų tvarkymą ir priežiūrą organizuoja pastatų savininkai arba naudotojai.
15. Vykdant bendrojo naudojimo teritorijų priežiūrą ir tvarkymą privaloma:
15.1. vasaros sezono metu:
15.1.1. rinkti šiukšles, valyti sąnašas, šienauti žaliąsias vejas tvarkyti želdinius, rudenį sugrėbti arba sušluoti lapus, surinkti nukritusias šakas (surinktas šiukšles, sąšlavas vežti į sąvartyną).
15.2. žiemą privaloma:
15.2.1. laiku valyti (kaupti) sniegą, barstyti smėlį, skaldelę bei kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones ir nukapoti ledą, pirmiausia nuo gyvenamųjų namų bei kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų;
15.2.2. valant šaligatvius, sniegą ar smėlį kaupti ant šaligatvio krašto. Kaupiant sniegą, turi būti palikta ne mažesnė kaip 5 metrų įvaža į kiemą;
15.2.3. valyti nuo lietaus kanalizacijos šulinių grotelių ledą ir sniegą;
15.2.4. valant nuo gyvenamųjų namų bei pastatų stogų ir balkonų ledą, sniegą ir varveklius laikytis darbo saugos reikalavimų: aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti stogų dangos, ryšių ir elektros laidų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų ir televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų;
15.2.5. pasnigus arba apledėjus dangoms valymo darbai turi būti organizuojami taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas ir saugus transporto bei pėsčiųjų eismas;
15.2.6. privaloma laiku valyti ir /arba vežti versti sniegą į tam tikslui skirtas vietas –sniego sąvartynus, prieš tai suderinus su atitinkamomis tarnybomis, barstyti smėlį, skaldelę bei kitas sniegą ar ledą tirpdančias priemones tiltų, viadukų bei nuo sankryžų ir gatvių, kuriomis važiuoja viešasis transportas, siekiant užtikrinti jo nepertraukiamą eismą, taip pat viešojo transporto stotelėse;
15.2.7. prasidėjus plikšalai, privaloma nedelsiant barstyti smėliu, smėlio ir chlorido mišiniu (šlapia druska) bei užtikrinti normalų transporto eismą ir pėsčiųjų saugumą bet kuriuo paros metu, neatsižvelgiant į oro sąlygas. Pagrindinės gatvės, prasidėjus plikšalai, turi būti pabarstytos per 4 valandas. Pirmiausiai barstomos sankryžos, perėjos, tiltai, viadukai, gatvės, kuriomis važiuoja viešasis transportas, viešojo transporto stotelės, autobusų apsisukimo teritorijos;
15.2.8. po žiemos, nutirpus sniegui ir ledui, privaloma surinkti ir išvežti gatvių priežiūros atliekas ir sąšlavas.
16. Valant bendrojo naudojimo teritorijas draudžiama:
16.1. naudoti medžiagas ir įrankius, gadinančius gatvių, šaligatvių asfaltbetonio ir betono dangą, gatvių ženklus bei kitus gatvių priklausinius;
16.2. šluoti sąšlavas į lietaus kanalizacijos bei kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius, pilti į juos paplavas, purvą, pelenus, smėlį, sniegą, mesti ledą ir kitas atliekas;
16.3.sušluoti šiukšles po krūmais, ant žalių vejų bei gėlynų;
16.4. krauti sniegą arčiau kaip 10 m atstumu nuo autobusų stotelių, gatvių sankryžų, arčiau kaip 4 m nuo pėsčiųjų perėjos ženklo pagal eismo kryptį, ant įvairių komunikacijų šulinių, žaliųjų vejų, medžių.
16.5. krauti sniegą arčiau kaip 1 m nuo apšvietimo stulpų, šviesoforų;
16.6. sniegą ir ledą, sumaišytą su žvyru ir smėliu, nuo šaligatvių ir pėsčiųjų takų mesti į transporto važiuojamąją kelio dalį;
17. Savivaldybės miesteliuose, gyvenvietėse ant gyvenamųjų namų, visuomeninės paskirties ir
17.1. pritvirtintos standartinių numerių ir gatvių sankryžose gatvių pavadinimų lentelės;
17.2. pritvirtinti laikikliai vėliavoms (jas įrengia pastatų savininkai arba naudotojai).
18. Pastatų fasadų spalva keičiama vadovaujantis STR .01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“.
19. Visi daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkai, nuomininkai, gyventojai privalo vykdyti daugiabučių namų savininkų bendrijų bei kitų organizacijų, administruojančių ir eksploatuojančių daugiabučius namus, priimtus įstatus ir namo vidaus tvarkos taisykles.
20. Šunis, kates ir kitus gyvūnus, gyvulius ir naminius paukščius galima laikyti vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Gyvūnų laikymo ir priežiūros Vilniaus rajone taisyklėmis.
21. Bendrojo naudojimo teritorijose draudžiama:
21.1. be Savivaldybės leidimo sandėliuoti statybines medžiagas ant kelių, gatvių, šaligatvių, želdynų; teršti juos statybinėmis atliekomis ir gruntu;
21.2. užsiimti bet kokia veikla (įvairių atliekų, maisto produktų kaupimas), kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ar skatintų parazitų ar graužikų veisimąsi;
21.3. laužyti ir gadinti inventorių, įrengimus ir pastatus;
21.4. rašinėti, braižyti, piešti ant pastatų, tvorų ir kitų statinių;
21.5. ardyti arba gadinti kelius, gatves, šaligatvius, dviračių ir pėsčiųjų takus ir želdynus už statybos aikštelės ribų;
21.6. savavališkai įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą ir kt.) bendrojo naudojimo teritorijose be Savivaldybės nustatyta tvarka išduoto leidimo, kartu su kelio ženklais įrengti papildomą informaciją, kurios įrengimo nenumato Kelių eismo taisyklės ir Kelio ženklų ir šviesoforų naudojimo standartai;
21.7. statyti, įrengti laikinus statinius ar įrenginius neturint nustatyta tvarka suderinto projekto ar statybos leidimo (jeigu jis reikalingas);
21.8. važinėti po želdynus (išskyrus aptarnaujantį transportą, mechanizmus), statyti bei laikyti transporto priemones žaliuosiuose plotuose;
21.9. bendrojo naudojimo teritorijose laužyti ir kirsti medžius, krūmus, jų šakas, lapus bei žiedus, mindžioti gėlynus, skinti bei rauti gėles ir ardyti veją;
21.10. kabinti ant medžių sūpuokles ir skalbinius, kalti vinimis prie medžių bet kokius įrenginius;
21.11. tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų, pastatų ir statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietos;
21.12. be Savivaldybės leidimo sodinti medžius, įrengti gėlynus ir kitus želdinius;
21.13. naudoti bendrojo naudojimo teritorijose esančius žaliuosius plotus daržams;
21.14. deginti lapus, žolę, medžių šakas, statybines, buitines ir kt. atliekas ;
21.15. kūrenti laužus ne tam pritaikytose vietose;
21.16. ganyti gyvulius, paleisti paukščius ir šunis;
21.17. vedant šunis, kates ir kitus gyvūnus (važiuojant, jojant žirgais) ir jiems priteršus, taip pat priteršus namo koridorių, liftą, balkoną, kitas bendrojo naudojimo vietas, transporto priemones, palikti ekskrementus. Gyvūnų savininkai ar atsakingi asmenys privalo nedelsiant surinkti bei išvalyti ekskrementus;
21.18. žaisti sportinius ar kitokius žaidimus, taip pat važinėti riedučiais ir riedlentėmis tam nepritaikytose vietose, važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir mopedais šaligatviais, pėsčiųjų takais, žaliuosiuose plotuose;
21.19. organizuoti renginius, nesuderinus su Vilniaus rajono savivaldybės administracija.
21.20. be Savivaldybės leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose;
21.21. prašyti išmaldos;
21.22. remontuoti transporto priemones, jeigu jų remonto metu teršiama aplinka, skleidžiamas nemalonus kvapas, trukdomas gyventojų poilsis;
21.23. išpilti kurą, tepalus, kitus techninius skysčius arba palikti netvarkingą transporto priemonę, teršiančią aplinką;
21.24. laikyti įvairią techniką, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas, paliktas be priežiūros transporto priemones ar jų dalis, išskyrus specialiai įrengtose aikštelėse;
21.25. be savivaldybės leidimo naudoti civilines pirotechnikos priemones masinio žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, autobusų stotelėse , stotyse, turgavietėse ir pan.);
21.26. naudoti civilines pirotechnikos priemones važiuojamosiose kelio dalyse, pėsčiųjų judėjimo zonose.

V. ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

23. Visi atliekų turėtojai – individualių namų valdų, daugiabučių namų butų, sodų ir garažų valdų savininkai, įmonės, įstaigos, organizacijos ir būstą administruojančios įmonės privalo vadovautis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis.
24. Tvarkant atliekas draudžiama:
24.1.užkasti statybinį laužą ir šiukšles;
24.2. vežti sąšlavas, šiukšles, įvairias atliekas, metalo bei statybinį laužą į laukus, miškus bei kitas ne tam skirtas vietas;
24.3. į buitinių atliekų konteinerius pilti sąšlavas, skystas atliekas, naminių gyvūnų ekskrementus, pavojingas medžiagas;
24.4. į buitinių atliekų konteinerius krauti medžių ir krūmų šakas bei lapus, nupjautą žolę, stambiagabarites atliekas;
24.6. į buitinių nuotekų šulinius versti statybinį bei metalo laužą, šlaką, pelenus;
24.7. deginti atliekas konteineriuose bei kitose tam neskirtose vietose;
24.8. pilti į lietaus ir buitinių nuotekų šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų bei užsidegančių medžiagų;
24.9. kaupti atliekas asmenims priskirtose ir bendrojo naudojimo teritorijose bei gatvėse;
24.10. vežti atliekas į uždarytų sąvartynų vietas.

VI. PAPLŪDIMIAI

25. Paplūdimių teritorijose statyti automobilius galima tik tam skirtose vietose.
26. Nuorūkoms, popieriams, kitoms šiukšlėms rinkti turi būti pastatomos ar įrengiamos šiukšlių dėžės.
27. Paplūdimio teritorijoje būtina pastatyti viešuosius tualetus. Atstumas tarp viešųjų tualetų iki maudymosi vietų turi būti ne mažesnis kaip 50 m.
28. žmonių maudymosi vietose griežtai draudžiama:
28.1. skalbti;
28.2. maudyti gyvūnus.
29. Draudžiama vandens telkiniuose ir greta jų plauti transporto priemones.

VII. ŽELDINIAI, KAPINĖS

30. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esantys želdiniai (išskyrus miško žemę) prižiūrimi ir tvarkomi vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo taisyklėmis.
31. Kapinės tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Kapinių tvarkymo taisyklėmis bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintomis Kapinių priežiūros taisyklėmis.

VIII. RENGINIŲ TVARKOS IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

32. Masinių renginių organizatoriai atsako už atliekų surinkimą ir sutvarkymą renginiui skirtoje vietoje ir 50-ties metrų zonoje aplink ją bei šių teritorijų sutvarkymą pasibaigus renginiui.

IX. ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

33. Šių taisyklių laikymosi kontrolę pagal kompetenciją vykdo Vilniaus rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūros, Vilniaus rajono policijos komisariato, Vilniaus visuomenės sveikatos centro, Savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai.
34. Pažeidus Vilniaus rajono savivaldybės tvarkymo ir švaros taisykles, asmenims taikomos nuobaudos, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 161 straipsnyje.
35. Administracinė nuobauda neatleidžia asmens nuo prievolės laikytis šių taisyklių ir pašalinti esantį pažeidimą.